Pridobitev naziva klinika

POGOJI ZA PRIDOBITEV NAZIVA KLINIKA:

Pogoje za pridobitev naziva klinika določa "Pravilnik  o pogojih in
postopku za pridobitev naziva klinika, klinični inštitut ali klinični
oddelek " (Uradni list RS št. 72/06 in št. 42/09). Pogoji za
pridobitev/obnovitev naziva se preverjajo vsakih 5 let in vključujejo
točkovane zahteve na strokovnem, strokovno-organizacijskem,
izobraževalnem in znanstveno-raziskovalnem področju.

V zadnjem petletnem obdobju preverjanja (2003-2007) je Ortopedska
klinika zbrala 6.527 točk in s tem za 34% presegla zahtevano merilo
(4.880 točk), ki ga glede na število zaposlenih določa zgoraj omenjeni
pravilnik.


Povezava na objavljen Pravilnik na spletni strani Uradnega lista RS:
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200672&stevilka=3098&smode=site